Kontrowersja.PL - największe absurdy w internecie

Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie kontrowersja.pl , dotyczy wszystkich użytkowników.

II. Definicje
Materiały - wszelkiego typu filmy, video-clipy, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie kontrowersja.pl
Serwis - strona o adresie konstrowersja.pl, będąca miejscem zamieszczania w/w materiałów
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu kontrowersja.pl

III. Postanowienia ogólne
* kontrowersja.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem;
- przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela;
- utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
- jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
* Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
* Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy
* Zamieszczanie materiałów w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest również przeglądanie materiałów zgromadzonych w serwisie.
* Zabrania się:
- umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich;
- umieszczania w serwisie bezuzyteczna.pl materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób.
* Użytkownik zamieszczając filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
* Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów.
* Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu bezuzyteczna.pl, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common.
* Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.IV. Postanowienia końcowe
* Użytkownik może kierować do właściciela wszelkiego pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów, dotyczące serwisu, za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na bezuzyteczna.pl/kontakt.html
* Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
Spamowanie poczekalni grozi sankcjami prawnymi.
* Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu pod adresem bezuzyteczna.pl/regulamin.html
* W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego